Klarspråkskonsult

Här nedan ser du några exempel på uppdrag där jag arbetat som klarpsråkskonsult.

Företag: Alecta – Förvaltar tjänstepensioner
Roll: Språkvårdsansvarig

Jag arbetade som språkvårdsansvarig och skribentcoach och rådgivare i språkstrategi. Arbetet var varierat enklare texter och att ta fram komplext informationsmaterial i samråd med sakkunniga inom tjänstepensionsområdet. Dessutom arbetade jag med en språkstrategi och språkpolicy för att utveckla företagets språkstrategi.

Myndighet: Banverket – Numera en del av Trafikverket.
Roll: Skribent, språkvårdare

Banverket reviderade och EU-anpassade sitt säkerhetsregelverk. Det tidigare regelverket var en snårskog som byggts på under åren. Mycket av kunskapen var inte dokumenterad.

Arbetet med regelverket krävde stor språklig precision eftersom de både skulle fungera som myndighetsföreskrift och som säkerhetsreglemente för järnvägen i Sverige. Språket måste vara lättläst, begripligt och möjliggöra läsning för att skydda de som arbetar i spårmiljön. Det måste dessutom vara så skrivet att det inte blir oklart att det är en myndighet som står som avsändare.

Det var i nära samarbete med järnvägsspecialister och järnvägsingenjörer som texterna togs fram och sedan stämdes av mot de branschrepresentanter som skulle leva med reglerna.

Myndighet: Vägverket, Stockholm – numera en del av Trafikverket.
Roll: Webbskribent

Vägverket hade ställt samman ett stort antal dokument som styr deras projektmodeller och arbetsprocesser. Texterna var i behov av redigering och språkgranskning för att underlätta läsningen för de anställda som skulle använda projektmodellerna. Min uppgift var att strukturera materialet, anpassa det efter målgruppen och även för en intranätlösning.

Myndighet: Försäkringskassan – ansvarar för de offentliga trygghetssystemen i Sverige.
Roll: Analytiker, kurshållare

Försäkringskassan behövde förbättra delar av sina mallbrev och för detta beställde de en förstudie och sedan en utbildningsinsats för att följa upp de resultat som förstudien visade.

Leave a Reply